Informacje dla Uczestników Wuchta Łap Dogtrekking

Co zabrać na zawody

Dla Psa:

Szelki lub obroża: Zapewnią bezpieczeństwo i kontrolę podczas zawodów.

Smycz najlepiej z amortyzatorem: Umożliwiająca komfortowe prowadzenie psa.

Miska i woda: Staraj się zapewnić psu dostęp do wody, kiedy tylko zauważysz, że tego potrzebuje.

Woreczki na odchody: Dbanie o czystość to ważny element udziału w zawodach.

Uwaga! W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych psich uczestników nie dopuszczamy do startu psów posiadających kolczatki, obroże zaciskowe lub elektryczne.

Dla Uczestnika:

Telefon komórkowy: W razie potrzeby kontaktu lub nagłej sytuacji.

Długopis: Przydatny do wypełniania formularzy lub notowania istotnych informacji.

Napój: Woda lub inny napój, aby utrzymać odpowiednie nawodnienie podczas trwania zawodów.

Książeczka zdrowia psa: Podczas odprawy weterynaryjnej będziemy sprawdzać aktualność szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz ogólny stan zdrowia Twojego pupila – to wszystko dla Waszego bezpieczeństwa!

Regulamin zawodów

I. Cel zawodów
• Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
• Promowanie regionalnych szlaków i ciekawych miejsc w Wielkopolsce.
• Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej prawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. Nazwa imprezy
Wuchta Łap Dogtrekking 2024

III. Organizatorzy:
Fundacja Edukacja i Integracja Pokoleń
NIP 7831722886
Cedrowa 3/6, 61-449 Poznań

IV. Kontakt:
Oficjalna strona wydarzenia:
www.wuchtalap.pl
Strona internetowa Organizatora:
www.fundacjaeiip.org
Mail kontaktowy:
kontakt@fundacjaeiip.org

V. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem imprezy jest osoba, która dokonała zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza on-line i dokonała opłaty w odpowiedniej wysokości na stronie Organizatora
2. Prawo do startu w imprezie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat dopuszczalny jest indywidualny start za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 roku życia dopuszczalny jest start w kategorii rodzinnej pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do startu na określonym dystansie.
4. Nie dopuszcza się do startu uczestnika bez psa.

VI. Dystanse:
1. Zawodnicy mają do wyboru poniższe dystanse:
• Maltańczyk ok. 5 km
• Kejter ok. 10 km
2. Wyboru dystansu uczestnicy dokonują przed startem.
3. Szczegółowe informacje dotyczące tras będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.
4. Podane odległości dotyczą przejścia trasy drogami/ścieżkami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości tras lub rezygnacji z przeprowadzenia określonego dystansu.

VII. Kategoria Rodzinna:
1. Rodzinę zgłoszoną do Kategorii Rodzinnej mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny, osoby zamieszkujące z psem we wspólnym gospodarstwie domowym lub grupa znajomych (dalej określane jako Rodzina). 
2. Cała Rodzina może startować z maksymalnie dwoma psami. 
3. W Kategorii Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły min. dwóch członków rodziny.
4. Członkowie Kategorii Rodzinnej wspólnie pokonują całą trasę i wspólnie zaliczają punkty kontrolne. Różnica odległości między członkami Rodziny w chwili przekroczenia mety nie powinna być większa niż 5 metrów. W przeciwnym razie sędzia może nałożyć na Rodzinę karę czasową.
5. Wynik końcowy Rodziny to czas przekroczenia mety przez zawodnika (członka Rodziny) który ma na sobie numer startowy. Zasada ta nie obowiązuje w sytuacji gdy dwie lub więcej Rodzin przekracza metę w tym samym czasie – za wynik końcowy Rodziny uznaje się wtedy czas przekroczenia mety przez ostatniego członka Rodziny.

VIII. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia można dokonać on-line poprzez wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty startowej przez stronę internetową Organizatora
2. Przed każdymi zawodami, w zakładce “Rejestracja” na stronie wydarzenia, Organizator zamieści informację o terminie zakończenia zgłoszeń on-line.
3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
• Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych, ujętymi w pkt. XX niniejszego Regulaminu i je akceptuję.
• Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody oraz przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
• Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora i oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
• Oświadczam iż nie mam przeciwwskazań medycznych do startu w zawodach.
• Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Wuchta Łap Dogtrekking 2024.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z list startowych zgłoszeń nieopłaconych na 3 dni po osiągnięciu limitu.
5. Odbioru numerów i pakietów startowych można dokonać w Biurze Zawodów po przejściu odprawy weterynaryjnej (konieczne aktualne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie).
6. Godziny pracy Biura Zawodów podawane są przed zawodami.
7. Jeżeli zawodnik zgłosi się do Biura Zawodów po godzinach jego pracy, Organizator ma prawo odmówić wydania mu numeru startowego przed godziną startu. Zawodnik taki będzie miał możliwość wyruszenia na trasę po starcie pozostałych zawodników.

IX. Psy:
1. Do udziału w zawodach dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.
2. Dopuszcza się start jednego zawodnika/drużyny z maksymalnie dwoma psami.
3. Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do startu to 10 lat. Pies który ukończył 10 lat może brać udział w zawodach po okazaniu przed startem przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia. Ograniczenia wiekowe nie dotyczą dystansu Maltańczyk. Na dystansie Maltańczyk dopuszcza się do startu, bez ograniczeń wiekowych, wszystkie psy które są w stanie pokonać dystans 5-7 km bez uszczerbku dla zdrowia.
4. Waga plecaka dla psa nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa.
5. Zabrania się startu suk w okresie rui (tzw. cieczki), w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
6. Wszystkie psy biorące udział w zawodach muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
7. Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
8. Uczestnik zobowiązany jest do pokonania całej trasy ze zgłoszonym przez siebie do zawodów psem. Pies ten, musi być połączony z zawodnikiem za pomocą smyczy lub liny podczas pokonywania całej trasy. Jedyne wyjątki od tej reguły stanowią newralgiczne miejsca takie jak: punkty kontrolne lub bufet, gdzie uczestnik może chwilowo powierzyć opiekę nad swoim psem innemu zawodnikowi. Na szczególnie trudnych technicznie odcinkach trasy, uczestnik może doraźnie skorzystać z pomocy innego zawodnika w przeprowadzaniu psa przez przeszkodę.
9. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
10. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
11. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

X. Wyposażenie:
1. Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę dystansu Maltańczyk, Kejter
• mapę (otrzymaną od organizatora),
• długopis,
• telefon komórkowy,
• miskę,
• wodę dla psa,
2. Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Linka powinna być zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie.
3. Pies powinien być prowadzony w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży.
4. Zabrania się przypinania do pasa biodrowego psa prowadzonego na obroży.
5. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce, obroży zaciskowej lub elektrycznej.
6. Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazane przez organizatora.
7. Zabrania się korzystania z odbiorników GPS/GLONASS w celu nawigowania w terenie.
8. Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem, na trasie zawodów oraz na mecie.

XI. Trasa:
1. Zawodnicy pokonują trasę, zaliczając punkty kontrolne zaznaczone na mapie otrzymanej od Organizatora na odprawie technicznej. Punkty są ponumerowane, kolejność ich zaliczenia zależy od zawodnika.
2. Punkty kontrolne stanowią zamieszczone na trasie hasła lub infrastruktura turystyczna w postaci: tablic informacyjnych, drogowskazów lub inne charakterystyczne punkty opisane na Karcie Zawodnika.
3. Jeżeli na trasie będą znajdować się funkcyjni, zawodnik ma obowiązek stosować się do ich zaleceń, również w kwestii wyboru kierunku marszu.
4. Zawodnicy mają obowiązek zaliczyć wszystkie punkty kontrolne na trasie. Sędzia może warunkowo zaliczyć trasę w wypadku pominięcia przez zawodnika maksymalnie jednego punktu kontrolnego, jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 5 min, max. 2h), zasada ta nie może być stosowana przy miejscach 1, 2, 3.
5. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
6. Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie Organizatora. W przeciwnym razie może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej Organizatora lub innych służb.
7. Poinformowanie Organizatora/Sędziego o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem zawodów.
8. Organizator, w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, zapewnia pomoc w powrocie do bazy.

XII. Pomiar czasu:
1. Pomiar czasu dokonywany jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu wbudowany jest w numer startowy).
2. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać na trasie otrzymane z pakietem numery startowe przymocowane w widocznym miejscu z przodu.
3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto (od ogłoszenia startu do przekroczenia linii mety).
4. Linię mety stanowi mata do elektronicznego pomiaru czasu.
5. Zwodnik nie może przekroczyć linii mety wcześniej niż pies z którym startuje. Zawodnik może przekroczyć linię mety dopiero w chwili, gdy dowolna część ciała psa znajdzie się za linią mety. Wyprzedzenie psa na mecie może być podstawą do upomnienia, zasądzenia kary czasowej lub dyskwalifikacji zawodnika.
6. Limit czasowy na ukończenie trasy ustala się na godzinę 14.00. Uczestnik który nie dotrze na metę do godziny 14.00 zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Organizatora o swoim położeniu. Nie dotarcie do godziny 14.00 na metę jest równoznaczne z nie ukończeniem zawodów.

XIII. Karta Zawodnika:
1. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta zawodnika. Karta musi zostać czytelnie podpisana i wypełniona drukowanymi literami (na niektórych punktach kontrolnych wymaga się użycia perforatora).
2. Zawodnik obowiązkowo zdaje sędziemu lub jego asystentowi mapę oraz kartę zawodnika od razu po przekroczeniu linii mety.
3. Hasła wpisane na karcie muszą zostać przepisane czytelnie i bezbłędnie. Wszelkie błędy (również błędy ortograficzne), będą traktowane jako niezaliczenie punktu. Sędzia może uznać taki punkt za zaliczony, jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 5 minut), zasada ta nie dotyczy zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1, 2, 3.

XIV. Program zawodów:
1. Program każdej imprezy może ulec zmianom.
2. Ostateczną informację dotyczącą programu zawodów Organizator opublikuje najpóźniej 3 dni przed imprezą.
3. Ramowy program zawodów:
Piątek:
18:00 – 20:00 – Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów, przegląd weterynaryjny dla psów
Sobota:
8:00 – 9:30 – Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów, kolejny przegląd weterynaryjny dla psów
9:45 – Odprawa techniczna dla uczestników trasy Kejter
10:00 – Start na trasie Kejter
10:15 – Odprawa techniczna dla uczestników trasy Kejter
10:30 – Start na trasie Kejter
10:45 – Odprawa techniczna dla uczestników trasy Maltańczyk
11:00 – Start na trasie Maltańczyk
13:00 – Pokazy oraz wspólny posiłek regeneracyjny dla uczestników
14:00 – Ceremonia dekoracyjna (godzina uzależniona od zakończenia tras)

XV. Świadczenia dla zawodników
1. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
• profesjonalnie przygotowaną, atrakcyjną turystycznie trasę z punktami kontrolnymi
• kolorową mapę i kartę zawodnika (do zwrotu po dotarciu na metę),
• zestaw gadżetów od sponsorów,
• elektroniczny pomiar czasu (za pomocą chipów w numerach startowych),
• prawo do korzystania z bufetu na trasie (woda, napoje, owoce, ciastka, itp.),
• posiłek regeneracyjny na trasie Kejter (do wyboru w wersji mięsnej i bezmięsnej),
• prawo do korzystania z opieki weterynaryjnej,
• pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu (dyplomy rozdawane są po dekoracji, są również udostępniane w postaci pliku pdf na stronie Organizatora, nie wysyłamy dyplomów pocztą),
• nagrody dla zwycięzców dystansów,
• medale pamiątkowe.
2. Warunkiem otrzymania nagród za 1, 2 i 3 miejsce jest obecność laureatów podczas dekoracji.
3. Dopuszczalne jest reprezentowanie zawodnika przez inną osobę po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.

XVI. Klasyfikacje 
• Kobiety Maltańczyk
• Mężczyźni Maltańczyk
• Rodziny Maltańczyk
• Kobiety Kejter
• Mężczyźni Kejter
• Rodziny Kejter

XVII. Kary:
Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
• upomnienie,
• upomnienie i kara czasowa (min. 5 minut, max. 2 godziny),
• dyskwalifikacja.

XVIII. Protesty
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Protest należy zgłosić najpóźniej dwie godziny po przybyciu na metę.
2. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

XIX. Informacje dodatkowe:
1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie “siły wyższej”, w tym z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
6. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie, zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów) oraz przestrzegania zasad fair play.
7. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
8. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

XX. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacja i Integracja Pokoleń z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cedrowej 3/6, kod pocztowy 61-449, kontakt: kontakt@fundacjaeiip.org.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi start w zawodach Wuchta Łap Dogtrekking 2024, jak również w celach informacyjnych (np. wyniki zawodów, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
4. Uczestnik Wuchta Łap Dogtrekking 2024 wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
5. Uczestnik Wuchta Łap Dogtrekking 2024 wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Zawodnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.
6. Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w zawodach Wuchta Łap Dogtrekking 2024, nie podanie przez Uczestnika Danych Osobowych uniemożliwi jego start w zawodach.

Trasy

Trasa Maltańczyk o długości 5 km to doskonała opcja dla różnorodnej grupy uczestników, zapewniając niezapomniane doświadczenie zarówno dla ludzi, jak i ich czworonożnych towarzyszy. Przeznaczona jest głównie dla:

Rodzin z Małymi Dziećmi: to świetna okazja dla rodziców, którzy chcą spędzić aktywnie czas z małymi dziećmi. Trasa jest dostosowana do krótszych dystansów, co sprawia, że jest bardziej dostępna dla rodzin z małymi dziećmi.
Młodzi Dogtrekkerzy: Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z dogtrekkingiem, znajdą na trasie Maltańczyk doskonałe warunki do przyzwyczajenia swoich młodych psów do atmosfery zawodów. To również świetna okazja, aby budować zgraną relację między psem a właścicielem na krótszym dystansie.
Psy w Każdym Wieku: Maltańczyk jest otwarty dla psów w każdym wieku, co oznacza, że nawet starsze psy mogą wziąć udział. Mimo braku limitu wieku, pamiętaj aby zwrócić uwagę na możliwości fizyczne swojego pupila.
Obawiający się Dłuższych Dystansów: Dla tych, którzy mają obawy przed startem na dłuższym dystansie, Maltańczyk stanowi idealne wprowadzenie. Trasa jest odpowiednio skrócona, co pozwala uczestnikom stopniowo przystosowywać się do rytmu zawodów.

Maltańczyk 5km

Trasa Maltańczyk to wspaniała okazja dla różnych grup, aby wspólnie cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu i doświadczyć atmosfery zawodów bez konieczności pokonywania długiego dystansu.

Kejter 10km

Trasa Kejter o długości 10 km to wyjątkowe wyzwanie stworzone z myślą o różnorodnych uczestnikach, oferujące niezapomniane doświadczenie zarówno dla ludzi, jak i ich wiernych towarzyszy. Jest dedykowana przede wszystkim:

Zaawansowani Dogtrekkerzy: Trasa Kejter jest idealna dla doświadczonych dogtrekkerów, którzy poszukują większego wyzwania i dłuższego dystansu. To świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, zarówno pod względem nawigacji, jak i kondycji fizycznej.

Rodziny z Aktywnymi Dziećmi: Trasa o długości 10 km dostarcza wystarczająco dużo aktywności dla rodzin z energicznymi dziećmi, które chcą spędzić czas na świeżym powietrzu. To doskonała okazja do zacieśniania więzi rodzinnych poprzez wspólne pokonywanie trasy.

Średniozaawansowani Dogtrekkerzy: Kejter stanowi doskonały krok w kierunku wydłużenia dystansu dla tych, którzy już mieli doświadczenie z krótszymi trasami, takimi jak Maltańczyk. Jest to świetna okazja, aby stopniowo rozwijać swoje umiejętności dogtrekkingowe.

Właściciele Psa w Średnim Wieku: Dla osób, których psy nie są już młode, ale wciąż gotowe na aktywność fizyczną, trasa Kejter oferuje równowagę między wyzwaniem a bezpieczeństwem czworonogów. Minimalny wiek psa to 1 rok, a maksymalny 10 lat (wyjątkiem jest zaświadczenie od lekarza weterynarii o braku przeciwskazań do startu na określonym dystansie).

Trasa Kejter jest więc dostosowana do różnych grup uczestników, oferując zarówno wyzwanie dla zaawansowanych, jak i dostępność dla tych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w dogtrekkingu.

Plan zawodów

Piątek:

18:00 – 20:00 – Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów, przegląd weterynaryjny dla psów

Sobota:

8:00 – 9:30 – Odbióru pakietów startowych w biurze zawodów, kolejny przegląd weterynaryjny dla psów

9:45 – Odprawa techniczna dla uczestników trasy Kejter

10:00 – Start na trasie Kejter

10:15 – Odprawa techniczna dla uczestników trasy Kejter

10:30 – Start na trasie Kejter

10:45 – Odprawa techniczna dla uczestników trasy Maltańczyk

11:00 – Start na trasie Maltańczyk

13:00 – Pokazy oraz wspólny posiłek regeneracyjny dla uczestników

14:00 – Ceremonia dekoracyjna (godzina uzależniona od zakończenia tras)

Uwaga! Plan wydarzenia może się zmienić, dlatego prosimy o śledzenie aktualności 🙂

Miejsce startu oraz biuro zawodów

Miejsce zawodów Wuchta Łap Dogtrekking to okolice Jeziora Strzeszyńskiego

Scroll to Top